Zimní pohár v uzlování – městské kolo

V sobotu 22.3.2014 proběhlo v Ďáblicích městské kolo zimního poháru v uzlování. Tohoto kola se zúčastnili také členové našeho kolektivu mladých hasičů, konkrétně dvě hlídky postupující z prvního kola, jedna v kategorii mladších a jedna v kategorii starších. Konkurence byla velká a přestože členové těchto hlídek poctivě a tvrdě trénovali, nakonec skončili na sedmém místě v kategorii mladších a osmém místě v kategorii starších.

Jediným naším medailově oceněným účastníkem zimního poháru v uzlování tedy zůstává Petr Švarc, který se umístil na třetím místě jako jednotlivec v kategorii mladších.

Gratulujeme.

Zimní pohár v uzlování

V sobotu 8.3.2014 se členové kolektivu mladých hasičů zúčastnili soutěže Zimní pohár v uzlování, která se konala v HZ SDH Zličín. V soutěži hlídek jsme měli v ohni hned tři želízka, dvě hlídky mladších, z nichž jedna jsou již ostřílení borci a druhou tvoří děti, které soutěžily poprvé, a jednu v kategorii starších. Dále jsme měli v každé kategorii soutěže jednotlivců dva zástupce.

Všem dětem patří dík za reprezentování sboru a předvedené výkony.

Zde jsou výsledky:

Hlídky – mladší

Hlídky – starší

Jednotlivci – mladší

Jednotlivci – starší

             

Jaro a požáry v přírodním prostředí

Přestože jaro kalendářně přijde až za několik dní, venkovní počasí je již jarní dostatečně, aby se po „zimním“ spánku probudila nejen příroda, ale také zahrádkáři. Průběh letošní zimy a díky tomu i poměrně velké sucho mě nutí k následujícím úvahám…
 
Každé jaro musí hasiči likvidovat zvýšené množství požárů v přírodním prostředí –  hoří suché trávy, křoviny, lesní porosty a také odpady. Teplé jarní počasí lidi totiž láká k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí) na zahrádkách nebo v lesích. Hasiči navíc kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně. Tak jako každoročně je aktuální také varování před tradičním jarním zlozvykem, s kterým se hasiči každoročně setkávají – vypalováním suchého porostu – trávy, což je činnost nejen velmi nebezpečná, ale i ze zákona zakázaná.
 
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity mohou přímo ohrozit lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole – např. při silném větru – a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky – např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
 
Je důležité připomenout, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč. Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
 
I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) – zejména pálení většího množství materiálu – je vhodné  předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Ty zveřejňují příslušné telefonní číslo na své operační a informační středisko, některé HZS krajů pak občanům nově nabízí možnost nahlásit pálení odpadů/klestí on-line prostřednictvím webových stránek. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokynů příslušníka sboru. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
 
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství – a někdy je i zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu – je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.
 
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

  • Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte. 
  • Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky. 
  • Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. 
  • Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. 
  • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. 
  • Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese. 
  • Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena. 
  • Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
  • Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.  

Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
 
Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
 
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
 
Čerpáno z webu: http://www.hzscr.cz/